Posebni odgojni postupak (POP program)

Programi indicirane i selektivne prevencije i tretmana problema u ponašanju djece i mladih

Što je Pop-program?

Posebni odgojni postupak ili POP-program afirmira vršnjačku pomoć u radu s mladima s poremećajem u ponašanju. Stručnjaci iz područja humanističkih znanosti i mladi pomagači- volonteri organiziraju psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih grupa koji su u dobi od 13-18 godina. Educirani pomagači u dobi od 17-29 godina organiziraju pomoć u savladavanju školskog gradiva i različite aktivnosti slobodnog vremena, a stručnjaci savjetodavni rad sa mladima i njihovim roditeljima.


POP-program svojim sadržajima upotpunjuje u gradu Splitu nedostatak sustavnih projekata i programa primarne prevencije ( za djecu iz teško socijalno ugroženih i rizičnih obitelji) i programa sekundarne prevencije ( za mlade koji su po prvi put počinili kazneno djelo).

Mladi pomagači i stručnjaci svakodnevno organiziraju psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih grupa na izvaninstitucionalni način. Za stručnjake i volontere organizirana je stručna supervizija.


Program vršnjačke pomoći u okviru kojeg stručnjaci i mladi educirani volonteri organiziraju psihosocijalnu pomoć za godišnje 80 mladih u riziku koji su u dobi od 12-18 godina. Svakodnevno se organizira pomoć u učenju, raznolike aktivnosti slobodnog vremena, savjetodavni rad (individualni, grupni, rad u malim suportivnim grupama, radionice s mladima i njihovim roditeljima). Za vršnjake pomagače organiziraju se edukacijski ciklusi, radionice osnaživanja, predavanja... POP program se kontinuirano provodi od 1999. godine.