Posebni odgojni postupak (POP program)

Što je Pop-program?

Posebni odgojni postupak ili POP-program afirmira vršnjačku pomoć u radu s mladima s poremećajem u ponašanju. Stručnjaci iz područja humanističkih znanosti i mladi pomagači- volonteri organiziraju psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih grupa koji su u dobi od 13-18 godina. Educirani pomagači u dobi od 17-29 godina organiziraju pomoć u savladavanju školskog gradiva i različite aktivnosti slobodnog vremena, a stručnjaci savjetodavni rad sa mladima i njihovim roditeljima.


POP-program svojim sadržajima upotpunjuje u gradu Splitu nedostatak sustavnih projekata i programa primarne prevencije ( za djecu iz teško socijalno ugroženih i rizičnih obitelji) i programa sekundarne prevencije ( za mlade koji su po prvi put počinili kazneno djelo).

Mladi pomagači i stručnjaci svakodnevno organiziraju psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih grupa na izvaninstitucionalni način. Za stručnjake i volontere organizirana je stručna supervizija.


Tko je uključen u POP program

- Vršnjaci pomagači (srednjoškolci/studenti) u dobi od 17-29 godina.

Tijekom godine uključeno je najmanje 25 vrlo aktivnih volontera u aktivnosti programa. Volonteri se pripremaju za volonterski rad u okviru radionica i predavanja koje su temeljene na Teoriji izbora W. Glassera te na nekim drugim kompatibilnim pristupima.


- Mladi iz rizičnih grupa i mladi kojima je pomoć potrebna u dobi su od 13 –18 godina koja su od strane stručnjaka stručnih službi škola, stručnjaka CZSS ili obitelji percipirana kao djeca s prisutnim faktorom rizika u ponašanju ili su počinitelji kaznenog djela po prvi put. Tijekom godine između 60 i 80 mladih se obrati za pomoć i uključi u POP program.


- Roditelji

Rad sa roditeljima mladih, koji su uključeni u POP program, organizira se kroz individualni i grupni rad u okviru predavanja i radionica. Dijelu roditelja koji se javljaju za pomoć, prema potrebi, pruža se informacija, upućuje na druge institucije ili udruge ili poziva na individualni razgovor.


Zašto su mladi uključeni u Pop-program i tko ih upućuje?

- Mladi su upućeni su zbog različitih poteškoća u odrastanju, zbog neizvršavanje školskih obveza, školskog neuspjeha, lošeg socio-ekonomski status obitelji, odstupanja u ponašanju odnosno neprihvatljivog ponašanja.


- Najčešći oblici poremećaja u ponašanju mladih uključenih u POP program jesu provale ili krađe, počinjena materijalna šteta, bježanje i skitnja, nasilno ponašanje te neispunjavanje školskih obveza. Mladi su najčešće upućeni od strane Centra za socijalnu skrb Split, stručno pedagoških službi škola ili pak dolaze samoinicijativno.


Aktivnosti Pop-programa


Pomoć u učenju

Pružanje pomoći u učenju od strane mladih pomagača je iznimno važan segment POP-programa jer pruža pomoć mladima koji imaju poteškoće u učenju i adaptaciji na školsku sredinu ( zanemarivanje školskih obveza, problem u koncentraciji i pažnji, sukobi sa vršnjacima u školskoj sredini, sukobi sa nastavnicima, izbjegavanje nastave, strah od neuspjeha....). U okviru ove aktivnosti pruža se svakodnevna individualna pomoć u savladavanju školskog gradiva, razvijaju strategije uspješnog učenja, poboljšava koncentracija, potiče motivacija za rad, podučavaju tehnike zapamćivanja, proširuju područja interesa.... Kontinuitet i redovitost u učenju prati se i evidentira, a uvid u školske ocjene ostvaruje se kroz razgovore sa mladima uključenim u program, roditeljima i nastavnicima odnosno stručnim suradnicima u školi.


Radionice slobodnog vremena

Aktivnosti slobodnog vremena zajednički su osmislili mladi volonteri sa mladima uključenim u program. Osnovni cilj radionica slobodnog vremena je poticanje kreativnosti, aktiviteta, samopouzdanja i kompetencije mladih. Vrsta i dinamika radionica određuje se na početku svake školske godine na zajedničkim sastancima, a modifikacije tijekom godine određuju interesi i potrebe grupe korisnika. Kroz igru i zabavu u ovim aktivnostima propituju se osobne vrijednosti i kompetencije, razvija kritičko mišljenje, potiče suradnja i tolerancija, usvajaju nove komunikacijske vještine. Aktivnosti slobodnog vremena (likovna radionica, parlaonica/Ćakula, filmska, kulinarska informatička, glazbena, sportska, izletnička...) odvijaju se u poslijepodnevnim satima od 17- 20 sati, a osmišljavaju ih i vode također, mladi volonteri.


Osnaživanje volontera- pomagača

Radionice / predavanja / sastanci / peer supervizija /edukacije Osnaživanje volontera i njihovu međusobno dobru interakciju smatramo iznimno važnim segmentom rada jer mladi pomagači su srž POP-programa. Edukacija pod nazivom “Aktivizam i volonterski rad mladih u zajednici” i “Činim pravu stvar” koncipirana je na temelju iskustva u dosadašnjem radu sa vršnjacima pomagačima. Bazirana je dijelom na Teoriji izbora ali uključuje i komunikacijske vještine, nenasilno rješavanje sukoba, timski rad, prezentacije u javnosti, lobiranje, osnovne postavke što je civilno društvo, nevladine organizacije i volonterski rad....


Malo Savjetovalište


U individualnom i grupnom savjetovanju nedirektivnom metodom rada orijentira se na razvijanje strategija i obrazaca koje će klijente (mlade oba spola od 13 – 18 godina s poremećajima u ponašanju i njihove roditelje) motivirati na napuštanje nedjelotvornih načina ponašanja i preuzimanje odgovornosti za proces promjene i izgrađivanje novih sustava vrijednosti.
Provodi se individualni rad s mladima i roditeljima, rad u malim suportivnim grupama, rad u obitelji, predavanja/ radionice za roditelje


Direktni savjetodavni rad

Ovim oblikom rada uvažava se posebnost svake osobe, te se postupa po načelu individualizacije, uvažavajući ličnost, dostojanstvo i potrebe svake individue. Osobi se pristupa otvoreno, s uvažavanjem te s ciljem da bude suradnik u procesu promjene svog ponašanja, a ne pasivni konzument savjetovanja. Savjetodavni rad, ovisno o specifičnim potrebama klijenta, uključuje mogućnost njegovog upućivanja prema drugim raspoloživim resursima pomoći i potpore u zajednici (druge udruge, savjetovališta, Centar za socijalnu skrb, Zavod za bolesti ovisnosti, Dom za odgoj djece i mladeži...).


Rad u malim suportivnim skupinama

Način rada je strukturiran tako da se primijenjuju aktivnosti sa unaprijed pripremljenim, ponuđenim sadržajima i oblicima rada, ali je podložan prilagođavaju potrebama i interesima pojedine skupine. Primijenjuju se metode rada u paru, u malim grupama, role-play, igre…

Skupine su sastavljene od 7- 12 članova i sastaju se redovito jednom tjedno. Grupa se formira ovisno o počinjenom broju kaznenih djela, recidivizmu, kronološkoj dobi, stupnju i vrsti poremećaja u ponašanju itd. Interakcija u grupi usmjerena je na povećanje grupne kohezije, podizanju motivacije i stupnja aktiviteta članova, bolje međusobno upoznavanje, razvijanje empatije i solidarnosti, vježbanje različitih kognitivnih i socijalnih vještina, učenje komunikacijskim vještinama, umijećima nenasilnog rješavanja sukoba, uspješne suradnje umjesto kompeticije, vježbe upoznavanja sebe i drugih, razgovor o životnim izborima, uspjesima/neuspjesima, poročnom i neporočnom ponašanju te odgovornosti za vlastito ponašanje te načinima odupiranja pritiscima vršnjaka.

Radionice imaju i edukativni smisao pa je predviđena poduka o posljedicama konzumiranja opojnih sredstava te obrađivanje tema u području zdravstvene edukacije( AIDS, spolno prenosive bolesti i sl). Mladima se također dijeli materijal, brošure i leci drugih organizacija, a koji govore o ovim temama.

U sklopu ove aktivnosti organizirano je gledanje filmova, dokumentarnih emisija koje su procijenjene da će pridonijeti ostvarenju ciljeva ovog programa te dovođenje različitih gostiju npr. liječnika, bivših ovisnika, sportaša, defektologa, svećenika te drugih stručnjaka koji rade s mladim ljudima.Predavanja i radionice za roditelje

Osnovni cilj ove aktivnosti je unapređenje roditeljskih vještina i osvještavanje djelotvornih odgojnih metoda. Sadržaj predavanja/ radionica bazira se na usvajanju znanja o fazama razvoja djece i mladih, posebice o pubertetu i adolescenciji; razvija načine djelotvorne komunikacije, osvješćuje «zlatne» riječi u komunikaciji i efekt «ja» i «ti» poruka i aktivnog slušanja, pojam zajedničkog kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, osnovne psihološke potrebe, proces i pojam discipliniranja, prava djeteta, procedure koje se koriste kako bi djeca postala odgovorna, znakovi ovisnosti kod mladih…

Ovaj oblik rada odvija se jednom mjesečno u trajanju od 2 sata i uključuje pripremu pisanog materijala za roditelje, uputa i informacija.


Savjetodavni rad u obitelji

Odlaskom u obitelj, prema dogovoru s klijentom, doprinosi se sagledavanju cjelokupne obiteljske dinamike. I u ovom obliku rada nedirektivnom metodom orijentira se na razvijanje djelotvornog načina komunikacije te stvaranje kvalitetnijeg psihosocijalnog okružja. Također, potiču se na suradnju svi članovi obitelji u cilju promjena i napuštanja nedjelotvornih obrazaca ponašanja.


Tko što radi u POP-programu i malom savjetovalištu?Defektolog/Socijalni pedagog

 • supervizira pomagački rad volontera
 • provodi savjetodavni rad sa mladima
 • uključen u individualni savjetodavni rad i rad u grupi roditelja
 • član edukacijskog tima koji provodi radionice za volontere
 • kontaktira sa institucijama socijalne skrbi, pravosuđa i prosvjete
 • odlazi u obitelj prema potrebi

Socijalni radnik

 • provodi individualni savjetodavni rad sa mladima i roditeljima
 • odlazi u obitelj prema potrebi
 • organizira pomoć u učenju
 • kontaktira sa institucijama socijalne skrbi
 • član edukacijskog tima koji provodi radionica za volontere

Psiholog

 • provodi psihologijska testiranja
 • provodi individualni i grupni savjetodavni rad sa mladima
 • uključen u individualni i grupni savjetodavni rad s roditeljima
 • kontaktira sa institucijama socijalne skrbi, pravosuđa i prosvjete
 • član edukacijskog tima koji provodi radionice za volontere

Voditelj slobodnih aktivnosti

 • sudjeluje u koordinaciji rada volontera i mladih korisnika
 • organizira pomoć u učenju
 • osmišljava i provodi sve aktivnosti slobodnog vremena
 • član edukacijskog tima koji provodi radionice za volontere

Mladi volonteri/pomagači u POP- u

 • pomažu u učenju
 • sudjeluju u aktivnostima slobodnog vremena
 • sudjeluju kao suvoditelji u edukacijskim timovima
 • sudjeluju na skupovima u zemlji i inozemstvu kao prezenteri i promotori POP- programa
 • uključuju se u dodatne edukacije, surađuju na projektima drugih udruga koje se bave pitanjima mladih ( akcije u zajednici, prevencija suicida, AIDS i spolno prenosive bolesti... )
 • prezentiraju rad udruge u medijima, zastupaju udrugu, sudjeluju u istraživanjima...