ZAKONI / STRATEGIJA / PROTOKOL / ISTRAŽIVANJE

Udruga Most kao Centar znanja

Udruga Most je 2012. potpisala sporazum sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o razvojnoj suradnji na Pilot programu centara znanja za društveni razvoj u području društvene uključenosti.


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva potaknula je u 2011. godini Pilot-program centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u koji je uključila 7 udruga kako bi zajedno sa njima razradila kriterije za pripremu sustavne razvojne suradnje u idućem četverogodišnjem razdoblju u području centara znanja.


U razdoblju koje prethodni pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije, Nacionalna zaklada želi unaprijediti postojeće oblike svog operativnog djelovanja uvođenjem razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj te na taj način pripremiti organizacije civilnoga društva za zahtjevniju ulogu koju će imati pridruživanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Kroz ovaj oblik razvojne suradnje žele se podržati udruge koje su koristile financijske oblike podrške Nacionalne zaklade te koje su kroz razne oblike vrednovanja dokazale kvalitetu i profiliranost svog djelovanja kroz institucionalni, organizacijski i programski razvoj, visoku razinu umreženosti u svom području djelovanja i/ili uključivanje volontera i građana/građanki u svoje djelovanje, stručnost kroz provedena istraživanja te kvalitetne modele prijenosa znanja u Republici Hrvatskoj i kroz međunarodnu razvojnu pomoć.Mladi s PUP-om

1. Konvencija o pravima djeteta

Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije, uvrstila se među one napredne zemlje koje su preuzele obvezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Poštivanje, zaštita i promicanje ljudskih prava zadatak je koji proizlazi iz hrvatskoga Ustava, a o njegovu ostvarenju ovisi sigurnost i dobrobit današnjeg pučanstva, kao i budućih naraštaja.

Pročitajte više...

2. Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine

Društvene i političke okolnosti u kojima sazrijeva današnja mlada generacija u Hrvatskoj bitno se ne razlikuju od onih početkom ovog desetljeća, kada su po prvi puta koncipirane i usvojene osnovne smjernice nacionalne politike prema mladima.

Pročitajte više...


3. Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

Ovim se pravilnikom propisuje način provođenja pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka u školama te prava i dužnosti osoba uključenih u provođenje navedene mjere.

Pročitajte više...


Beskućnici

1. Ethos Hrvatski 2012

Beskućništvo je jedan od glavnih društvenih problema kojima se bavi strategija Socijalna zaštite i uključivanja EU-a. Prevencija beskućništva ili rješavanje stambenog pitanja beskućnika zahtijeva razumijevanje puta i procesa koji dovode do beskućništva, a time i široku percepciju značenja beskućništva.

Pročitajte više...


2. Nacrt prijedloga zakona socijalna skrb 2012

Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite Pročitajte više...


3. Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi terapijske zajednice i udruge

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisana vrsta i način pružanja usluga te uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika te struktura i trajanje neposrednog stručnog rada za dom, primjenjuju se i na drugu pravnu osobu. Pročitajte više...


4. Standardi kvalitete socijalnih usluga

Sustav socijalne skrbi prolazi kroz promjene koje obilježava pomak prema aktivnoj socijalnoj državi koja treba djelovati na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Pročitajte više...


5. Zakon o prebivalistu 2013

Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Pročitajte više...


Suzbijanje siromaštva

1. SIROMAŠTVO, NEJEDNAKOST I SOCIJALNA ISKLJUČENOST U EUROPSKOJ UNIJI I HRVATSKOJ

Pitanje koordinacije socijalne politike u Europskoj uniji (EU) predmet je mnogih razmatranja i rasprava, ali ono još uvijek nije dobilo podjednaki znaèaj kao koordinacija ekonomske politike.

Pročitajte više...


2. Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti: Europski okvir za socijalnu i teritorijalnu koheziju

U 2008. godini više od 80 milijuna ljudi u Europskoj uniji živjelo je ispod granice siromaštva, odnosno više od stanovništva naše najveće države članice ili 16,5 posto našeg stanovništva. Više od polovica njih su žene, a 20 milijuna djeca. Uz gospodarsku krizu situacija se, dakako, još pogoršala.

Pročitajte više...


3. Siromaštvo, nezaposlenost i socijalna isključenost

Održiv ljudski razvoj i socijalna isključenost dvije su suprotnosti. Dok se pojmu isključenosti i njezinim uzrocima u literaturi posvetilo dosta prostora, malo je toga objavljeno o tome kako glavni elementi isključenosti (siromaštvo, nezaposlenost i nedostatak socijalnih kontakata) zajedno stvaraju situaciju iz koje je prilično teško izaći.

Pročitajte više...


Socijalno uključivanje

1. Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske

Sukladno odredbama Pristupnog partnerstva, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, pripremila je, zajedno s Europskom komisijom, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju kojemu je svrha pružit pomoć Hrvatskoj u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti... Pročitajte više...


2. NACIONALNI PROVEDBENI PLAN ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE 2011.-2012.

Nakon ulaska u razdoblje recesije, EU se suočava s novim ekonomskim i socijalnim izazovima u nastojanju da iznađe putove izlaska iz ekonomske i financijske krize. U tom pogledu strategija Europe 2020 najavljuje viziju europske ekonomije koju će karakterizirati održiv, uključujući te na znanju i inovacijama utemeljen rast, koji će rezultirati visokom razinom zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije.

Pročitajte više...


3. Izvješće o društvenom razvoju Hrvatska 2006

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), je svjetska mreža UN-a za razvoj, koja zagovara promjene i povezivanje država sa znanjem, iskustvom te potencijalima kako bi se stanovnicima omogućilo da izgrade bolji život. Djelujemo u 166 država, pomažući im kako bi našli vlastita rješenja za izazove globalnog i nacionalnog razvoja. Pročitajte više...


4. STRATEGIJA RAZVOJA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. - 2016.

Strategija razvoja sustava socijalne skrbi donosi se u vremenu gospodarske krize koja je utjecala na usmjeravanje većih napora u preispitivanje strateškog pristupa u području socijalne skrbi, odnosno preispitivanje postojećih socijalnih programa i pripremu reformi unutar sustava.

Pročitajte više...


5. Vodič za socijalnu uključenost

Socijalna uključenost obično se definira kao afirmativna aktivnost na promjeni uvjeta koji su doveli do socijalne isključenosti, ali se njihovo pobliže određivanje značajno razlikuje u definicijama pojedinih organizacija.

Pročitajte više...